QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA

QCVN 16:2019/BXD Quy chuẩn quốc gia về sản phẩm hàng hóa VLXD.

QCVN 06:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia An toàn cháy cho nhà và công trình.

QCVN 09:2017/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả.