CHỨNG NHẬN HỢP QUY SẢN PHẨM HÀNG HÓA VLXD THEO QCVN 16: 2019/BXD

1. Quyết định Chỉ định của Bộ Xây dựng về việc Chỉ định Viện Vật liệu xây dựng thực hiện việc thử nghiệm/chứng nhận chất lượng sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng (VLXD) phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm hàng hoá VLXD, số hiệu QCVN 16:2019/BXD.

2. Quy định nội dung và thủ tục chứng nhận hợp quy

3. Các Biểu mẫu đăng ký, hướng dẫn