CHỨNG NHẬN HỢP QUY SẢN PHẨM HÀNG HÓA VLXD THEO QCVN 16:2023/BXD

Viện Vật liệu xây dựng đã được Bộ Xây dựng cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận số 21/CNĐKCN-BXD ngày 21/01/2022 và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận (bổ sung) số 303/CNĐKCN-BXD ngày 13/11/2023 đối với lĩnh vực chứng nhận sản phẩm, hàng hóa VLXD. Ngoài ra, Viện Vật liệu xây dựng cũng được Bộ Xây dựng cấp Giấy đăng ký hoạt động thử nghiệm số 293/CNĐKTN-BXD ngày 09/10/2023 đối với ngành xây dựng trong lĩnh vực vật liệu xây dựng.

Hoạt động chứng nhận của Viện Vật liệu xây dựng đã được Văn phòng Công nhận Chất lượng – Bộ Khoa học và Công nghệ cấp Chứng chỉ công nhận mã số VICAS 073-PRO phù hợp theo yêu cầu của tiêu chuẩn ISO/IEC 17065:2012.

          File đính kèm:

  1. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận số 21/CNĐKCN-BXD ngày 21/01/2022.
  2. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận (bổ sung) số 303/CNĐKCN-BXD ngày 13/11/2023
  3. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm 293/CNĐKTN-BXD ngày 09/10/2023 đối với ngành xây dựng trong lĩnh vực vật liệu xây dựng.
  4. Chứng chỉ công nhận mã số VICAS 073-PRO.