BIỂU MẪU HƯỚNG DẪN CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN/HỢP QUY

TT

Tên Biểu mẫu – Hướng dẫn

Chi tiết

1

Biểu mẫu đăng ký Chứng nhận – Hàng hóa nhập khẩu

Tải xuống

2

Biểu mẫu đăng ký Chứng nhận Hợp chuẩn đơn vị sản xuất

Tải xuống

3

Biểu mẫu đăng ký Chứng nhận Hợp quy đơn vị sản xuất

Tải xuống

4

Hướng dẫn thực hiện Chứng nhận – Doanh nghiệp nhập khẩu

Tải xuống

5

Hướng dẫn thực hiện Chứng nhận – Doanh nghiệp sản xuất

Tải xuống